zsefrmaus;&Gmywf0ef;ausifvSyg.
tcsdef  2020-06-17 11:24:48  aqmif;yg;zwf&ef  

\

  zsefrm&GmxJrSmvrf;onfoefhoefh&Sif;&Sif;_zpfygonf/opfyifrsm;&,f/yef;rsm;&,ft&rf;vSygonf?tdrfaqmifrsm;onfnDnDnmnmpDxmygonf?

〖 wHqdyf&dkufonf 〗 〖 ydwfxm;onf 〗