&+cif;vSygaomaus;&Gmtkyfpk---bifZl;avmf
tcsdef  2020-05-08 17:04:21  aqmif;yg;zwf&ef  

\

  uGefqef;c&dkifbifZl;avmfaus;&Gmtkyfpkonf&+cif;vSygaoma'owpfck_zpfygonf?'DrSmEkvlrsdK;&,f/vDqDvlrsdK;&,f/wlvGefvlrsdK;&dSygonf?olwdkhonftwlwlpnf;vHkoifh_rwfaeygonf?

〖 wHqdyf&dkufonf 〗 〖 ydwfxm;onf 〗