avGzkefudktwk,lItoGift_yifopfrsm;xlaxmif_cif;
tcsdef  2019-09-05 15:04:10  aqmif;yg;zwf&ef  

  Ekusef;vli,fapwem0efxrf;rsm;onfvlhcdkvrf;ay:oGm;a&mufIrdrdt_yKtrl_zifhvrf;ay:&dSa}uGusaeaomopf&Guf
rsm;/trd+ufrsm;/aq;vdyfwdkrsm;udkaumuf,lItrdkuftdyfxJxnfhxm;cJhjuygonf?apwem0efxrf;rsm;onfudpPav;pI
vkyfrnf/rdrdtem;udpPtp_yKIvkyfrnf/trd+ufrsm;avSsmufrypf&pIvkyfrnfqdkonfhtqdkwifoGif;csufrsm;urf;vSrf;vdkufonf?
avGzkeftm;twk,laomv+yf&Sm;r+udkrdrdqENtavsmuftwk,lrnfhpdwf"gwft_zpf_zpfaponfh,Ofaus;r+zefwD;v+yf&Sm;_cif;xl
axmif&efEd+;aqmfvdkufjuygonf?

〖 wHqdyf&dkufonf 〗 〖 ydwfxm;onf 〗