apoemaiGay;vSL_cif;ausmif;0ifxJrSmvlhESvHk;aEG;axG;ap
tcsdef  2019-07-08 18:12:57  aqmif;yg;zwf&ef  

\

  ,coavm/Zlausmifvrf;/wHwm;wnfaqmufvDrdwwfukr`%DonfvefzifbdkifvlrsdK;/zlrDvlrdsK;udk,fydkiftkyfcsKyfa&;c&dkifa[mf&Sdaus;&Gmtkyfpktvnfwef;ausmif;xdkh
a&mufuGef_yKwm48vHk;&,f/uGef_yKwmpmyJGukvm;xdkif48vHk;&,f/um,ynmoHk;aomypPnf;26rsdK;paom ypPnf;rsm;ay;vSLcJhygonf?

〖 wHqdyf&dkufonf 〗 〖 ydwfxm;onf 〗