aumufnSif;xkyfvkyfwme*g;avSyJGawmfvma&muf
tcsdef  2019-06-13 10:09:00  aqmif;yg;zwf&ef  

  ZGefv6&ufaeh/zluGefc&dkif&SifwiftrsdK;om;rlvwef;ausmif;ausmif;0if;xJrsmaumufnSif;xkyfar$;&ehH_ynfheufvsuf&dSaeygonf?
ausmif;olausmif;om;rsm;ESifhq&mq&mrrsm;/rdbrsm;twlwuGaumufnSif;xkyfvkyfcJhygonf?

〖 wHqdyf&dkufonf 〗 〖 ydwfxm;onf 〗