Ekusef;_ynfe,fcJGvli,ft&G,fvkyfief;ukefonfrsm;toif;onfapoemvkyf&Sm;r+usify_cif;
tcsdef  2019-08-06 18:09:51  aqmif;yg;zwf&ef  

\

   Zlvdkifv31&ufaehnaerSm/Ekusef;_ynfe,fcJGvli,ft&G,fvkyfief;ukefonfrsm;toif;0ifa,muf70ausmfonfEkusef;_ynfe,fcJGuav;&dyfom&Hk/vlapG uav;&dyfom&Hk/

vlapGc&dkif&Sef;usef;aus;&Gmtkyfpkouf}uD;a*[mwdkkha&mufouf}uD;&G,ftdkESifhuav;rsm;udkapoemypPnf;ay;cJhygonf?olwdkhonfwefzdk;4aomuf;ausmf,Grf

toHAvH&,f/uav;pmtkyf&,f/qefpyg;&,f/vufzuf&Gufpaomw_cm;aewdkifr+oHk;wJhypPnfrsm;ay;vSLcJhygonf?

〖 wHqdyf&dkufonf 〗 〖 ydwfxm;onf 〗