_ynfe,fcJG11}udrfa_rmufpwkwÔt}udrfnDvmcHtpnf;ta0;zGifhvSpf
tcsdef  2019-03-18 11:24:26  aqmif;yg;zwf&ef  

\

  rwfv17&ufaehnae2em&DcJG/Ekusef;vDpl;vlrdsK;udk,fydkiftkyfcsLyfa&;_ynfe,fcJG11}udrfa_rmuf_ynfolhudk,fpm;vS,frsm;nDvmcHpwkwÔt}udrftpnf;ta0;
onfvlhcl_rdKhYcrf;em;pGmzGifhvSpfvdkufygonf?tpnf;ta0;tpDtpOft&/_ynfe,fcJGtkyfcsKyfa&;rSL;vDa0a[G;onf_ynfe,fcJGtpdk;&udk,fpm;/tpnf;ta0;Yvkyfief;
aqmif&Gufcsufrsm;udktpD&ifcHpmwif_ya_ymjum;vdkufcJhygonf?

〖 wHqdyf&dkufonf 〗 〖 ydwfxm;onf 〗