uGefqef;c&dkif2018ckESpfaq;bufypPnf; vkyfudkifa&mif;csolrsm;tm;vkyfief;cGif avhu
tcsdef  2018-06-20 10:49:54  aqmif;yg;zwf&ef  

\

  ZGefv6&ufaehu7&ufaehtxd/uGefqef;c&dkifaps;uGufjuD;}uyftkyfcsKyfa&;Xgeonf2018ckESpfaq;bufypPnf;vkyfudkifa&mif;csolrsm;tm;vkyfief;cGifavh
    usifhoifwef;yGJudkusif;ycJhygonf?wpfc&dkifvHk;rSaq;bufypPnf;vkyfudkifa&mif;csolrsm;pkpkaygif;41a,mufyg0ifcJhygonf?

〖 wHqdyf&dkufonf 〗 〖 ydwfxm;onf 〗