avmifawmif;xrif;qdkifoGm;I&Srf;vlrsdK;xrif;[if;pHk oHk;aqmif_cif;
tcsdef 2017-07-11 09:44:09 aqmif;yg;zwf&ef 

\

 r#pfcsOf0ufeH&dk;[if;vsm

\

 rkefnif;tcsOf_yKwf[if;vsm

\

 0ufOD;aESmuftcsOfaygif;[if;vsm

\

 a_ymif;ESifhyJvHk;a}umf[if;vsm

\

 0ufeH&dk;pyg;vifpnf;a}umf[if;vsm

\

 0ufacgufa}umf[if;vsm

\

 a_ryJ[if;&nf

\

 trJom;a_cmufaxmif;

\

 pmtdrfqm;ckrf[if;vsm

\

 qm;ckrf(tat;okyf)[if;vsm

\

 c&rf;oD;uif[if;vsm

wdkifvlrsdK;(&Srf;vlrsdK;)[if;vsmtrdsK;trnfrSwfwrf;t&rf;axG_ym;pHkvifonf?csuf_yKwfaomenf;vrf;bufrSjunfhv#ifuif/aygif;/pOf;/qm;pdrfrsm;
cJG_cm;xm;&onf?ukefjurf;bufrSjunfhv#iftom;/a&xGufypPnf;/aus;iSufrsm;OrsdK;pHkrsm;_zpf_yD;pkpkaygif;6rsdK;cJGxm;ygonf?tcsOf/tpyf/tar$;oHk;rsdK;
&dSaomvuQ%m&dSonf?

〖 wHqdyf&dkufonf 〗 〖 ydwfxm;onf 〗